512-385-875

Blog

Przepisy dotyczące klimatyzowania i wentylowania aptek

sty 19, 2022

Przechowywanie leków w aptekach oraz ich sporządzanie wymaga odpowiednich warunków środowiskowych. Apteki zobowiązane są do przestrzegania narzuconych standardów dotyczących klimatyzacji i wentylacji. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym tekście.

Przepisy ogólne

Apteki muszą spełniać wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane dla budynków użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy (Dz. U. 2002.171.1395). Dzieli się je na 3 rodzaje: ogólnodostępne, zakładowe i szpitalne. Podstawowa powierzchnia apteki ogólnodostępnej powinna być większa niż 80 m2, albo 60 m2 w miejscowościach do 1500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich. Przeprowadzane w nich czynności sprawiają, że obiekty te mogą mieć różną liczbę pomieszczeń, inne zasady komunikacji, wentylacji i filtracji powietrza. Czystość środowiska w przestrzeni roboczej wymaga stosowania specjalnych urządzeń wentylowanych. Produkcja leków w warunkach jałowych określana jest przepisami prawa zgodnymi z Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP.

Wentylowanie poszczególnych pomieszczeń

Pomieszczenia apteczne muszą być wyposażone w urządzenia wentylacyjne o co najmniej 1,5-krotności wymiany powietrza w ciągu godziny. Sporządzanie, wydawanie i przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wymaga zastosowania urządzeń eliminujących nadmierne nasłonecznienie. Produkcję leków w warunkach niejałowych można przeprowadzać w izbie recepturowej z podstawowym sprzętem. Pomieszczenia przeznaczone na izbę recepturową, izbę do sporządzania produktów homeopatycznych i zmywalnię muszą być wyposażone w urządzenia wentylacyjne zapewniające co najmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Płyny, maści, kremy i preparaty podatne na zanieczyszczenia biologiczne potrzebują skutecznej wentylacji przefiltrowanym powietrzem. Wytwarzanie leków w warunkach jałowych można przeprowadzać w izbie recepturowej wyposażonej w lożę laminarną, najlepiej z 3-stopniowym układem filtracji powietrza. Natomiast przechowywanie leków cytostatycznych wymaga wentylacji mechanicznej o 10-krotnej wymianie powietrza w ciągu godziny.

Inspekcje sanitarne

Ze względu na sprawdzanie poprawnego działania wentylacji i klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach, w których przechowuje się produkty lecznicze i wyroby medyczne, apteki wyposaża się w termometry i higrometry. Sporządzanie leków w warunkach aseptycznych dodatkowo wymaga loży z nawiewem laminarnym. Podczas inspekcji sanitarnej, w zależności od zakresu zastosowanych rozwiązań, trzeba przedłożyć opinię o drożności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej, protokół pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, zgodę PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na powierzchni terenu oraz zgodę PWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń znajdujących się w granicy działki sąsiedniej.

kontakt

Mariusz Wiaderkiewicz

Handlowiec 

512-385-875

biuro@climag.pl

Mariusz Kozioł

Handlowiec 

607-277-207

m.koziol@climag.pl

Mariusz Rusjan

Handlowiec 

791-174-969

serwis@climag.pl